2011, ഡിസംബർ 19, തിങ്കളാഴ്‌ച


"അനാമിക" ഹിന്ദി ബ്ളോഗിന്റെ ക്രിസ്മസ്സ് -നവവത്സരാശംസകള്‍...

2011, ഡിസംബർ 10, ശനിയാഴ്‌ച

ഏകപാത്ര നാടകം(അബൂബക്കറിന്റെ ഉമ്മ)

ഏകപാത്ര നാടക വ്യവഹാര രൂപത്തെ
പരിചയപ്പെടുന്നതിന് ഈ നാടകം കണ്ടാലും...
അബൂബക്കറിന്റെ ഉമ്മ പറയുന്നു.....


पुनत्तिल

पुनत्तिल कुञब्दुल्ला