2016, ഒക്‌ടോബർ 19, ബുധനാഴ്‌ച

std 6


std 5
" मेरे बच्चे को सिखाएँ " पत्र पढ़कर शब्दकोश की सहायता से अर्थ ढूँढ़कर लिखें।
   बदमाश           =  ….......................................................
   नेक                =   ….......................................................
   हराम              =   ….......................................................
    गड्डी                 =   ….......................................................
   टालना              =  ….......................................................
   काबू में करना      =  ….......................................................
    ढलान             =  ….......................................................     
   निहारना            =  ….......................................................
    नकल              =  ….......................................................
   अड़िग रहना        =   ….......................................................
   सबक सिखाना     =  ….......................................................
   कसौटी पर कसना  =  ….......................................................
    शर्म                    =  ….......................................................
   नज़र अंदाज़ करना  =   ….......................................................
    चाटुकार               =  ….......................................................
सावधान              =  ….......................................................
2016, ഒക്‌ടോബർ 17, തിങ്കളാഴ്‌ച

എസ് എസ് എ ഉടന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

മലയാള ഭാഷാ ദിനാചരണം - നവമ്പര്‍ 1* ഒന്നാം ക്ലാസ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം
* ട്രെയിനര്‍മാര്‍ക്ക് ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ ട്രെയിനിങ്ങ്
* സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണമേന്മാപദ്ധതി - സംസ്ഥാന,
ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമ, സ്കൂള്‍തല പരിശീലനങ്ങള്‍
* റിസോഴ്സ് ബ്ലോഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍
* എസ് സി / എസ് ടി, പെണ്‍കുട്ടികള്‍, ന്യൂനപക്ഷം -
പ്രത്യേക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
* മലയാള ഭാഷാശേഷികള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ പ്രത്യേക
പദ്ധതി

അടുത്ത ക്ലസ്റ്റര്നവമ്പര്‍ 5 ന്
വര്ഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലസ്റ്ററിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്തുടങ്ങി. ബന്ധപ്പെട്ട തീയതികള്ചുവടെ.
·                     സംസ്ഥാനതല മൊഡ്യൂള്നിര്മാണ ശില്പശാല : ഒക്റ്റോബര്‍ 14, 15, 16 - SCERT യില്
·                     സംസ്ഥാന എസ് ആര്ജി പരിശീലനങ്ങള് : ഒക്റ്റോബര്‍ 18,19 - വിവിധ ജില്ലകളില്‍ (കണ്ണൂൂരില്യു പി സയന്സ്). ഒക്റ്റോബര്‍ 14, 15, 16

·                     ജില്ലാതല ഡി ആര്ജി : ഒക്റ്റോബര്‍ 20. കേന്ദ്രങ്ങള്‍ BPO മാരുടെ ജില്ലാ യോഗത്തില്വെച്ച് തീരുമാനിക്കും