2013, ഫെബ്രുവരി 13, ബുധനാഴ്‌ച

2013, ഫെബ്രുവരി 7, വ്യാഴാഴ്‌ച


2013, ഫെബ്രുവരി 6, ബുധനാഴ്‌ച

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരുക്കം (ഹിന്ദി) ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
click here
https://docs.google.com/file/d/0B0391HloWImgWi0zblo5clE5RDA/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/file/d/0B0391HloWImgWi0zblo5clE5RDA/edit?usp=sharing


2013, ഫെബ്രുവരി 2, ശനിയാഴ്‌ച

SSLC ഒരുക്കം (ഹിന്ദി)
പോസ്ററര്‍
നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ 3 മാര്‍ക്ക് നേടിയെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ചോദ്യമാണ് പോസ്ററര്‍.
മൂല്യ നിര്‍ണ്ണ​യ സൂചകങ്ങള്‍.
വിഷയത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടായിരിക്കണം
സരളവും സംക്ഷിപ്തവുമായിരിക്കണം.
ആകര്‍ഷകമായിരിക്കണം
ഏതാനും മാതൃകകള്‍ ഇതാ.....