2011, ഡിസംബർ 10, ശനിയാഴ്‌ച

ഏകപാത്ര നാടകം(അബൂബക്കറിന്റെ ഉമ്മ)

ഏകപാത്ര നാടക വ്യവഹാര രൂപത്തെ
പരിചയപ്പെടുന്നതിന് ഈ നാടകം കണ്ടാലും...
അബൂബക്കറിന്റെ ഉമ്മ പറയുന്നു.....