2016, ഓഗസ്റ്റ് 2, ചൊവ്വാഴ്ച


കൈത്താങ്ങ് പരിപാടിയുടെ പ്രസക്തി
 1. കേരളം നാളിതുവരെ നേരിട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പ്രായോഗികമായ പരിഹാരം
 2. അധ്യാപകര്‍ ഗവേഷണാത്മകമായി ഇടപെട്ടാല്‍ പലപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും വ്യാപനസാധ്യതയുളള പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമെന്നതിന്‍റെ തെളിവ്
 3. പ്രയോഗിച്ചു ബോധ്യപ്പെടാതെ എസ് എസ് എയും എസ് സി ഇ ആര്‍ ടിയും ഡയറ്റുകളും മറ്റും വികസിപ്പിക്കുന്ന വര്‍ക് ഷീറ്റുകള്‍, പിന്തുണാമെറ്റീരിയലുകള്‍, അധ്യാപകസഹായികള്‍ എന്നിവയ്ക് പകരം ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന നേരനുഭവത്തിന്‍റെ പിന്‍ബലത്തില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന പിന്തുണാമെറ്റീരിയലുകളുടെ അനിവാര്യത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം
 4. ട്രൈ ഔട്ട് എന്നത് നിരന്തരം നടക്കേണ്ട പ്രക്രിയ എന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തല്‍
 5. ഏതു വിഭാഗം കുട്ടികളിലും സാധ്യമാണെന്ന കണ്ടെത്തല്‍
 6. ബോധനാനുഭവങ്ങളും ഭാഷാസമീപനവും തമ്മിലുളള പൊരുത്തപ്പെടല്‍
 7. ഏതു വിദ്യാലയത്തില്‍ വേണമെങ്കിലും ചെന്ന് ചെയ്തു ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കാണിക്കാം എന്ന അക്കാദമിക ധീരത – ബി ആര്‍ സി പരിശീലകര്‍ക്കും റിസോഴ്സ് പേഴ്സണ്‍സിനും മാതൃകയാക്കാവുന്നത്
 8. പ്രകടമായ മാററം, ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന തെളിവ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണെന്നുളളതിന്റെ മറുപടി
 9. ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപാ മുടക്കി നടത്തുന്ന അച്ചടികേന്ദ്രീകൃതമായ പരിഹാരയജ്ഞസംസ്കാരത്തിനു ചെലവുകുറഞ്ഞ ബദല്‍
ഈ ജൂലൈ മാസം അവസാന ദിവസം എറണാകുളം പരിഷദ്ഭവനില്‍ പതിനഞ്ചോളം അധ്യാപകര്‍ ഒത്തുകൂടുന്നു. അവര്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണാത്മക അധ്യാപനാനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിടാന്‍.
ഞാന്‍ അതില്‍ പങ്കെടുക്കും. അധ്യാപകരില്‍ നിന്നും പഠിക്കാന്‍ ലഭിക്കുന്ന അവസരം എന്തിനു പാഴാക്കണം?
നിങ്ങള്‍ക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്
 • വിദ്യാലയത്തിലെ അക്കാദമിക പ്രശ്നങ്ങല്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക
 • ചില പരികല്പനകള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുക
 • അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഗവേഷണാധ്യാപന രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക ( എന്തെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഏതു ക്രമത്തില്‍, എത്ര സമയം ,എതെല്ലാം സാമഗ്രികള്‍, വിലയിരുത്തല്‍ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍?)
 • ചെയ്തു നോക്കുക. ഓരോ ദിവസത്തെയും തിരിച്ചറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, നിരന്തരം ഗവേഷണാധ്യാപന രൂപരേഖ പുതുക്കുക
 • ഫലം വിശകലനം ചെയ്യുക
 • അനുഭവങ്ങള്‍ അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനാസൂത്രണം നടത്തുക